1
ลงทะเบียนนายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้างจากเมนู “ลงทะเบียน” ในหัวข้อ ภ.ง.ด.91 นายจ้างยื่นแทน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะแสดงหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านบนหน้าจอ ให้พิมพ์เก็บไว้ใช้ในการเข้าสู่ระบบต่อไป
(โดยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้บริการ จนกว่าจะได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 3. เสร็จเรียบร้อยแล้ว)
2
เตรียมข้อมูล Text File ที่สามารถใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด. 91 (นายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง)
3
ส่งข้อมูล Text File ให้สำนักงานสรรพากรภาค หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
เพื่อตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
4
เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว ให้ดำเนินการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด. 91 (นายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง)
เพื่อสร้าง Text File ที่จะใช้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 กรณี นายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง โดยโปรแกรมจะแบ่งข้อมูลเป็น 3 แฟ้มข้อมูลคือ
  • แฟ้มรายการข้อมูลที่มีภาษีที่ต้องชำระ (แฟ้ม A)
  • แฟ้มรายการข้อมูลที่มีภาษีชำระเกิน (แฟ้ม B)
  • แฟ้มรายการข้อมูลที่มีภาษีเท่ากับศูนย์ (แฟ้ม C)
ในกรณีที่รายการข้อมูลในแต่ละแฟ้มข้อมูลมีจำนวนเกินกว่า 500 Records โปรแกรมจะ สร้างแฟ้มข้อมูล โดยแต่ละแฟ้มจะบรรจุข้อมูลไม่เกิน
500 Records
5
นายจ้างเข้าสู่ระบบการยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง และ Upload แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มข้อมูล เพื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต
6
เมื่อทำการยื่นแบบฯ เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละแฟ้มข้อมูล ระบบจะตอบรับโดยแจ้งหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ ให้ทราบทันทีที่หน้าจอ
เพื่อเป็นการยืนยันว่ากรมสรรพากรได้รับแบบของท่านเรียบร้อยแล้ว
7
ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้างได้โดยการดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินจากเว็บไซต์กรมสรรพากร
www.rd.go.th » ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต » พิมพ์ใบเสร็จกรณีนายจ้างยื่นแทนฯ
more >