E-FILING : ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์

SiteTest : กรมสรรพากร
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2562 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563
** กรณีมีภาษีต้องชำระ กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการของแต่ละช่องทางของหน่วยรับชำระภาษี **


8, 9, 10 และ 11 บน Windows บน Windows บน Windows บน Windows